§ 114 – Normer for ryttersporten

Basert på FEIs ”Code of conduct”

  1. I all ryttersport skal hensynet til hesten ha høyeste prioritet og aldri måtte vike for konkurransehensyn eller kommersielle hensyn.
  2. Under all trening og deltakelse i konkurranser skal hensynet til hestens velferd komme først. Dette gjelder bl.a. oppstalling, tilsyn og stell, hovstell, treningsmetoder, salutstyr og transport. Alt hold, trening og bruk av hest skal bygge på gjeldende kunnskap om hestens mentale og fysiske behov. Metoder som FEI, NRYF eller norsk lov ser på som dyremishandling, skal ikke forekomme. Misbruk av naturlige eller kunstige hjelpere (inkludert sporer, pisk, hjelpetøyler mm) er uakseptabelt.
  3. Hester som trenes eller deltar i konkurranser, må være friske og skadefrie. Ulov-lig bruk av medikamenter eller andre behandlingsmetoder må ikke forekomme. Drektige hopper i 5.-11. drektighetsmåned og hopper med føll yngre enn 6 måneder (egne og ammeføll) skal ikke konkurrere.
  4. Hester og utøvere som deltar i konkurranser, skal være i god nok form og ha de nødvendige ferdigheter som konkurransen forutsetter.
  5. Konkurransene må ikke utsette hester eller utøvere for unødige belastninger eller fare. Det må legges stor vekt på godt underlag og sikre baner (inkludert hindre), og sikker og egnet oppstalling med god nok adgang til vann, fôr og strø. Det må tas hensyn til værforholdene.
  6. All transport må foregå på en sikker og dyrevernmessig forsvarlig måte og i hen-hold til gjeldende forskrift om transport av dyr. Reisen skal være godt planlagt, og ventilasjon, hygiene, hvileperioder og tilgang til mat og vann må ivaretas. Hesten må være i form til å kunne gjennomføre hele reisen, både til og fra konkurranseplassen.
  7. NRYF skal på alle nivå arbeide for at alle personer og organer under deres juris-diksjon respekterer og arbeider for å ivareta hensynet til hestens velferd.
  8. Prinsippene i denne paragrafen skal gjenspeiles og utdypes i NRYFs konkurransereglement.

Les på www.rytter.no for å finne mer opplysninger – se under reglement for sprang.