Roga­land Ride­klubb vil takke alle våre gjes­ter fra fjernt og nært, spon­so­rer,
til­skuere, tek­nisk per­so­nell for et fan­tas­tisk bra gjen­nom­ført Landsstevne i helgen! Klub­ben vil spe­si­elt takk allt fri­vil­lig per­so­nell i og uten­for klub­ben for en
uvur­der­lig inn­sats! Dette hadde aldri fun­gert uten deres inn­sats! Med venn­lig hil­sen styre og dag­lig ledelse i Roga­land Rideklubb.