Til: Medlemmene i Rogaland Rideklubb:

Innkalling til årsmøte

Møte avholdes onsdag 09.04.2014, 18:00 – 20:00 i Rytterstuen på Rogaland Rideklubb

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 26.03.14.

Sakene kan sendes til styreleder bengt.hope@petrad.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes legges ut på klubbens hjemmeside en uke før årsmøtet.

Styret har utarbeidet forslag til ny organisasjonsplan som ligger vedlagt. Selv om den skal formelt behandles på årsmøte, ber vi om innspill og kommentarer til denne innen 26.03.14. Da får vi innhentet mest mulig innspill og får anledning til å revidere den før endelige sakspapirer legges ut 02.04.14.

Utkast – Organisasjonsplan RORK 2013 revidert 0503

Opplysning om valgbarhet

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.”

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret